Yuxin Zhang has collected 5 watermarks.
Bohai Sea, China
Yollanda Zhang
Colorado River, USA
Rajeshwari Sriram
Indian Ocean, Maldives
Feili Wang
Indian Ocean, Mauritius
Xiaoning Wang
Niagara River, ON
Pamela Xu